Sertifikatrettigheter

Utdrag fra loven: Loven finner du i sin helhet her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20001220-1673.html#map008

Én-motors sjøfly (stempelmotor)

Én-pilots, én-motors klasserettighet for sjøfly (SEP-sea) er gyldig i to år fra utstedelsesdato, eller fornyelsesdato hvis rettigheten er fornyet innenfor gyldighetsperioden.

(a) For forlengelse av SEP-sea klasserettighet, skal kandidaten:

1) innenfor de siste tre månedene før utløpsdatoen for rettigheten, ha bestått en ferdighetskontroll med en autorisert kontrollant på klassen; eller

2) i løpet av de siste 12 måneder før rettigheten utløper:
(a) ha gjennomført 12 flytimer på klassen inkludert seks timer fartøysjeftid og 12 avganger og 12 landinger på sjø, og

(b) gjennomføre en treningsflyging av minst 1 times varighet med en flygeinstruktør. Denne flygingen kan erstattes med enhver annen ferdighetskontroll eller ferdighetsprøve for en klasse- eller typerettighet.

(b) Gjenutstedelse av SEP-sea klasserettighet Dersom klasserettigheten SEP-sea er utløpt, skal kandidaten fullføre ny ferdighetsprøve/skill test. Rettigheten gjenutstedes for 24 måneder fra dato for avlagt og bestått prøve.

Én-motors sjøfly (turbinmotor)

(a) For forlengelse av SET-sea klasserettighet, skal kandidaten: For forlengelse av én-motors turbo-prop klasserettighet på sjøfly (SET-sea), skal kandidaten innenfor de siste tre månedene før rettighetens utløpsdato, ha bestått en ferdighetskontroll med en autorisert kontrollant på klassen én-motors turbo-prop sjøfly (SET-sea).

(b) Gjenutstedelse av SET-sea klasserettighet Dersom klasserettigheten SET-sea er utløpt, skal kandidaten fullføre ny ferdighetsprøve/skill test. Rettigheten gjenutstedes for 24 måneder fra dato for avlagt og bestått prøve.